آمد٬ رفت. دوباره بر می گردد؟؟؟!   

آمد و آتش به جانم کرد و رفت        با محبت امتحانم کرد و رفت

آمد و بنشست و آشوبی به پا         در ميان دودمانم کرد و رفت

آمد و رويی گشود و شد نهان        نام خود ورد زبانم کرد و رفت

آمد و او دود شد٬ من شعله ای        در وجود خود٬نهانم کرد و رفت

آمد و برقی شد و جانم بسوخت        آتشين تر اين بيابانم کرد و رفت

آمد و آيينه گردانم بشد        طوطی بی همزبانم کرد و رفت

آمد و تيری زد و شد ناپديد        همچنان صيدی نشانم کرد و رفت

آمد و چون آفتی در من فتاد        سر به سوی آسمانم کرد و رفت

برگرد و بيا از دوباره شروع کنيم

لینک