بيا تا اومدنت دير نشده...   

مگذار که ياد ما را طعم تلخ اين حقيقت ببرد

اين حقيقت است که از دل برود هر آنکه از ديده رود

بيا برگرد تا خونه از عادتت سير نشده

تا نگام با يک نگاه تازه درگير نشده

بيا تا اومدنت دير نشده

دلها دلگير نشده

تا هنوز فاصلمون جوونه و پير نشده

آخه شبا تو چشام جای خواب دريای آبه

ساعت ديواری از وقتی که رفتی توی خوابه

هنوزم عکس من و تو روی ديوار توی قابه

نامه ای که گفته بودی من نخوندم؛ هنوزم لای کتابه

بيا برگرد تا خونه از عادتت سير نشده

تا نگام با يک نگاه تازه درگير نشده

لینک