تا هميشه انتظار   

عيد فطر هم رسيد.خدايا عيد بی عيدی؟ می دانم...می دانم که عيدی من چيست!

انتظار و انتظار و باز هم انتظار...

عيد همه تون مبارک.

لینک