تو به دوست داشتن رسيده ای و من در عشق مانده ام!   
خدايا به کسانی که دوست می داری بياموز که:
 
عشق از زندگی برتر است.
 
و به آنان که دوست تر می داری بياموز که :
 
دوست داشتن از عشق برتر است.
 
 

حاضرم جونمو براش بدم اما...می خوام بهم بگه تاابد پيشم بمون.می خوام حتی به اجبار بهم بگه که برام بمون.و همه چيزو بخاطرم تحمل کن. و اونوقت تحمل اين سختيها برام چه آسون می شد.اما هيچ کمکی نمی کنه!نمی گه برو! نمی گه بمون! اگه بمونم برای دله و اگه برم برای عقل!چقدر بده که مجبور باشی برای خودت زندگی کنی!چقدر سخته که بهت بگه تو آزادی. اگه موندی مال منی و اگه رفتی... چه لطف سردی.چه آرزوی سعادت نفرت آوری!

می فهمم! اما نمی خواهم بفهمم!از فهميدنش بيزارم! تو به دوست داشتن رسيدی و من هنوز در عشق مانده! هنوز نمی توانم به خاطر سعادتت تو را از خودم جدا بدونم! اما تو داری اين کارو می کنی.

لینک