آرام بمان کنارم....!   

ای سراپايت سبز

دستهايت را چون خاطره ای سوزان٬

در دستان عاشق من بگذار

و لبانت را چون حسی گرم از هستي؛

به نوازش لب های عاشق من بسپار!

لینک