فکر ها را شستشويی لازم است!   

az...:عشق که شما از آن می ناليد عشق نبود عاقبت ننگی بود.

من نميدونم اين دوستمون چرا با اينکه نظر دادن اما حتی اسم کاملشونو از من دريغ کردن.اما بدون تا عاشق آفريده خدا نباشی نمی تونی عاشق واقعی خدا باشی؛ اينو بهت قول می دم.

 در هر حال شما بگو ننگ. من می گم عاشقی: جرم قشنگ!

وای بر ما که تصور کرديم عشق را بايد کشت.

در چنين قرنی که دانش حاکم است٬

عشق را از صحنه بيرون انداختن ديوانگيست٬ درماندگيستُ

شرمندگيست!

قرن قرن آتش نيست؛ قرن يک هوای تازه است.

 فکر ها را شستشويی لازم است!

لینک