تو هم ای همنفس از يار شکايت داری.   

مريم:احساس مي كنم كه خيلي بهت نزديكم.خيلي.

گويی ای رهگذر زداغ دلم با خبری                    که بهر ناله ات از سينه بر آيد شرری

مگر اين آتش من از سر ديوار گذشت؟                      که درافتاد بدامان دل رهگذری؟

مگر آگاه شدی از غم تنهايی من                   که بغمخواريم اندر دل شب نوحه گری؟

مگر از گلشن عشق آمدی ای بلبل مست؟       که چنين ناله ی جانسوز ندارد بشری

گر تو از آه من اينگونه پرشان شده ای                      زچه در دلبرم اين آه ندارد اثری؟

بازگو شبرو بيدل زچه آرامت نيست؟          به ره کيست که در نيمه شب بی سپری؟

تو هم ای همنفس از يار شکايت داری        

شب تو نيز بفرياد و فغان می گذرد                    تو هم اندر هوس ناله ی مرغ سحری

دلی اينجاست هم آهنگ تو و نغمه ی تو                 که به جز ناله و فرياد ندارد هنری

راستی اون دوستی که ديروز کامنت گذاشته بودن. آی ديشونو بزارن باهاشون تماس می گيرم.

لینک