اگه دوست تويی...   

ديگه تحمل هيچکدومشونو ندارم. هيچکدوم. از همه شون متنفرم. از دورويی هاشون که نه از صد رنگيهاشون.از بی معرفتيشون و بی مراميشون.

دوست؟ يک سال به تک تکتون گفتم دوست.وقت و بی وقت به يادتون بودم همراهتون بودم اما شما... شما...مرامو در حقم تموم کردين. ايول! هميشه درباره دوستای اينترنتی شنيده بودم اما نه تا اين حد.خداجونم چه احمق بودم.نمی دونستم آدمای اين زمونه سادگی رو قيراط قيراط می فروشن٬ نمی دونستم صميميت يه گوهر نايابه. نمی دونستم دوستی رو بايد ته انبارهای پوسيده صداقت پيدا کنم. هيچی رو نمی دونستم تا تو تو که تا همين چندروز پيش فکر می کردم دوستمی برام معنی کردی ...

تو که فکر می کردم دوستی ! دوست! می فهمی؟؟؟؟؟؟؟

دوست

 

ببخشيد بچه ها اگه تند نوشتم وقتی يکی که بهش می گی خواهر اونطوری باهات حرف بزنه ديگه...

لینک