يار دبستانی من...   

یار دبستانی من             با من و همراه منی
چوب الف بر سرما             بغض منو آه منی
حک شده اسم من و تو    
رو تن این تخته سیاه
ترکه بی داد و ستم          مونده هنوز رو تن ما
دشت بی فرهنگی ما         هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب؛ بد اگه بد
            مرده دلای آدماش         

دست منو تو باید این پرده ها رو پاره کنه

کی می تونه جز من و تو
درد ما رو چاره کنه

يادت بخير جوونی.چه زود گذشت.پارسال اينموقع دانشجو بودما

روز دانشجوتون مبارک

لینک