تا بداند...   

تا بداند كه شب ما به چه سان ميگذرد


غم عشقش ده و عشقش ده و بسيارش ده!!!

 

لینک