تو ای ناياب٬ ای ناب مرا درياب٬ درياب!!   

تو ای ناياب٬ ای ناب مرا درياب٬ درياب!

منم بی نام٬ بی بام             مرا درياب تا خواب         مرا درياب تا خانه           مرا درياب مستانه              مراقب باش تا بوسه        مرا درياب بر شانه     مرا درياب من خوبم            هنوزم آب می کوبم        هنوزم شعر می ريسم هنوزم باد می روبم              مرا درياب در سرما                  مرا درياب تا فردا  مرا درياب تا رفتن                   مرا درياب تا اينجا                   مرا درياب تا باور مرا درياب تا آخر                         مرا درياب تا پارو                  مرا درياب تا بندر

تو ای ناياب٬ ای ناب

مرا درياب ٬ درياب!

 منم بی نام٬ بی بام مرا درياب درياب!!!

لینک