و زندگی...   

اينم از نوشته های...

زندگی نه آخرست٬ نه پايان.     زندگی کوه غمهاست.     زندگی رهاييست.     زندگی ديدن عشق.       زندگی خشکيدن ساقه يار.         زندگی دوريست.    زندگی خون و جگر.            زندگی فراق يار.                زندگی کاسه خون.     زندگی سنگی در باتلاق

و زندگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی...

زندگی رسيدن ما به فرياد

زندگی همنوا شدن با هم

زندگی فرياد کردن عشق

زندگی بوسه بر لب يــــــار

زندگی شنيدن صدای قلب يار

زندگی گرميه دست يــــــــــار

می سازيم آينده را با هـــــــــــــــــــــــــــــم

می سازيم آينده را با گرمای

عــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــق

لینک