عشق را بايد کشت...   

...: من قصد ازدواج ندارم

...: با هيچ کس!

...: اينو جدی می گم.

دنيا رو سرم خراب شده. ديگه نمی دونم چی بگم. آخه خدا مگه من چی کردم که تا يه روز رنگ شادی رو می بينم. فرداش بايد.. آخه گناه من چيه؟؟؟؟يکی به من بگه! چرا هيشکی نيست؟ الان که تنهای تنهام چرا هيشکی به دادم نمی رسه آخه.چرا؟ عشق را بايد کشت!

لینک