خوش اومدی خونه من!   

غم اومده خونه ی من انگشتو بر در می زنه

مهمون نا خونده ی من هر شب به من سر می زنه

اين غمه که در می زنه؛ دلم براش پر می زنه

مهمون نا خونده ی من هر شب به من سر می زنه

زندگی زندونه منه

بعد از خدا٬ گواه من چشمای گريون منه

ای غم بيا! ای غم بيا! خوش اومدی خونه من!

يه وقت نشه هوس کنی بری خونه ی يار من

دل کوچيکش جای تو نيست!

خونه ی تو دل منه

جای تو ای غم هميشه در قلب و محفل منه

در قلب و محفل منه

ای غم بيا! ای غم بيا! خوش اومدی خونه من.

بيا که تا آروم بشه اين دل ديوونه ی من.

 

لینک