حقيقتی تلخ!   

و دير يا زود بايد نوشت:

قناری کوچکی می گريست؛ به سلاخی دل باخته بود!

لینک