گفتم... گفت...   

گفتم : چشمم٬ گفت: براهش می دار!

گفتم : جگرم٬ گفت: برآهش می دار!

گفتم که دلم؛ گفت : چه داری در دل؟

گفتم غم تو؛ گفت نگاهش می دار!

لینک