بی تو...   

ستاره آی ستاره.     چشام اشکی نداره!     ديگه پيداش نمی شه     نميآدش دوباره   ديگه دوستم نداره( ديگه دوستم نداره؟)                       منو تنها می زاره!(منو تنها می زاره؟)

آخه گوش کن ستاره آی ستاره:      دل عاشق خريداری نداره!

خدايا اونو با عشق و محبت آشنا کن!    به درد اين دل ديوونه ی من مبتلا کن!

بيا بنشون گل مهر و وفا رو توی سينه ش

منو از دست دلتنگی و تنهايی رها کن!

آخه گوش کن ستاره آی ستاره:      دل عاشق خريداری نداره!

اگه عشقی نباشه       دلی رسوا نمی شه       دل پاک مثل شيشه      ديگه پيدا نمی شه     ديگه دنيا ستاره    برام دنيا نمی شه.

دنيای بی تو می خوام نباشه!

لینک