از تـــــــــــــــــو هــــــــــــــم بــــــیـــــــــزارم...   

منم اين خسته دل درمانده          به تو بيگانه پناه آورده        منم از آن همه دنيا رانده             در رهم هستی خود گم کرده           از ته کوچه مرا می بينی         می شناسی اما در می بندی        شايد ای با غم من بيگانه          بر من از پنجره ای می خندی            

با تو حرفی دارم          خسته ام؛             بيمارم !       

جز تو ای دور از من     از همه بی زارم     گريه کن؛ گريه نه بر خنده من         

ياد من باش و دل غمگينم       

 پاکيم ديدی و رنجم دادی    من به چشم خود اين می بينم     خوب ديروزيِ من در گم شد     که بگويم ز تو هم دل کندم     خسته از اينهمه دلتنگی ها       

بر تو و عشق و وفا می خندم       

با تو حرفی دارم         خسته ام          بيمارم      

زير لب می گويم:

از تـــــــــــــــــو هــــــــــــــم بــــــیـــــــــزارم...

لینک