ليلی فقط تو قصه ست...   

خيال نکن نباشی بدون تو می ميرم      

 گفته بودم عاشقم٬ حرفمو پس می گيرم!

    خيال نکن نمونی٬ کارم ديگه تمومه         

 ليلی فقط تو قصه ست٬جنون ديگه کدومه!

  کی می گه تو نباشی؛ ستاره بی فروغه   

بذار همه بدونن٬ که عاشقی دروغه!

تو برده ای می خواستی؛ که حرفتو بخونه     برای تو بسوزه٬ به پای تو بمونه

عروسکی می خواستی رو تاقچه تون بکاريش    

وقتی بازيت تموم شد٬ کنج اتاق بذاريش

ديگه برای موندن اتاق تو شلوغه    

عروسکا بدونين که عاشقی دروغه!

لینک