به من نگو دوست دارم...   

حالا که کار تو شده پر از نيرنگ وريا    

 

حالا که دل تو شده فر سنگها دوراز خدا


به من نگو دوست دارم که باورم نميشه


نگو فقط تو رو دارم که باورم نميشه

تو با اين با چرب زبوني هي به من دروغ ميگي

 

مي خواهي گولم بزني هي به من دروغ ميگی

 

حالا که کار تو شده پر از نيرنگ وريا


حالا که دل تو شده فرسنگها دور از خدا

به من نگو دوست دارم که باورم نميشه

 
نگو فقط تو
رو دارم که باورم نميشه

تو با دل شکستم اينقدر جفا نکن


تو اگه دوستم نداري اينجوري بد تا نکن

 

به من نگو دوست دارم که باورم نميشه

 
نگو فقط تو
رو دارم که باورم نميشه

لینک