با او خاطرات این دل زخمی گره خورده!   

در نبودش حس سمجی

 

متصل از من می پرسد کو ؟ کجاست؟!

 

نه این که عزیز نبود ، که هست،

 

نه این که رفیق بود ، که نیست!

 

برای آن نشانه بین راه که با هم آمدیم

 

آن روزهای جوانی که با او بسر شد

 

 

 

لینک