عاشقم من! عاشقی بی قرارم! کس ندارد خبر از دل زارم.   

عاشقم من! عاشقی بی قرارم! کس ندارد خبر از دل زارم.

 آرزويی جز تو در دل ندارم.

من به لبخندی از توخرسندم مهر تو ای من آرزومندم بر تو پايبندم

از تو وفا خواهم      من زخدا خواهم تا براهت بازم جان     

 تا به تو پيوستم از همه بگسستم

بر تو فدا سازم جان

عاشقم من! عاشقی بی قرارم! کس ندارد خبر از دل زارم.

 آرزويی جز تو در دل ندارم.

من به لبخندی از توخرسندم مهر تو ای من

 آرزومندم بر تو پايبندم  از تو وفا خواهم      

من زخدا خواهم تا براهت بازم جان     

 تا به تو پيوستم از همه بگسستم

بر تو فدا سازم جان

خيز و با من در افقها سفر کن     دلنوازی چون نسيم سحر کن

ساز دل را نغمه گر کن همچو بلبل نغمه سر کن

نغمه گر کن همچو بلبل نغمه سر کن

لینک