همين امروز...   

همين امروز که ما را روز ديدار است
همين امروز که ما را روز آغوش و نوازشهاست
همين امروزُ همين امروز...
سحر از ماوراي ظلمت شب مي زند لبخند
قناري ها سرود صبح مي خوانند...
من آنجا چشم در راه توام...!
ناگاه٬
ترا از دور مي بينم که مي آيي
ترا از دور مي بينم که مي خندي
ترا از دور مي بينم که مي خندي و مي آيي...
سراپا چشم خواهم شد
ترا در  بازوان خويش خواهم ديد
سرشک اشتياقم٬ شبنم گلبرگ رخسار تو خواهد شد
برايت شعر خواهم خواند٬ برايم شعر خواهي خواند...
همين امروز٬ همين امروز...
دارم مي رم ببينمش. برام دعا کنين با دل اميدوار و لب خندون برگردم.
خداجون ممنون!

همين امروز۲

ساعت ۱۰ از خونه زدم بيرون. تموم تنم می لرزيد٬ انگار برای بار اول بود که می خواستم ببينمش.سوار ماشينای تجريش شدم. هر چی بيشتر به تجريش نزديک می شدم قلبم تند تر می زد. بهم ريخته بودم نزديکتر که شديم دلم می خواست پياده شم و پياده برم اما... ساعت ۱۰ دقيقه به ۱۱ بود که رسيدم تجريش.از خوشحالی داشتم پر در می آوردم ...بارون می باريد با خودم تکرار کردم:

زير باران بايد رفت يار را زير باران بايد ديد اما...

 هميشه سروقت می رسيد. ساعت شد ۱۱:۱۵ نگرون شدم زنگ زدم... گفت:من تو راهم. گفتم برم گل بخرم اما نمی دونم چرا نخريدم. برگشتم . پسرک فال فروش اومد جلو. گفت نيت کن پرنده فالتو بگيره گفتم نه! مرسی. به پرندش گفت فال بگير و ۱ فال گذاشت کنار کيفم. گفتم باشه اينم پولش. فالو باز کردم:

که عشق جانگداز آن دلآرام      تو را هم شهره می سازد در آفاق.

ای صاحب فال بدان کسی را دوست می داری و در آتش عشق او می سوزی و می سازی اما او به توالطفاتی ندارد ولی بدان: اين عشق جانسوز برای تو موهبتی است بزرگ که از طرف خداوند در قلب حساس تو بوديعه گذاشته شده است و بوسيله آن به آنچنان شهرتی برسی که در دنيا بلند آوازه گردی و از برکت آن شهرت اقتدار پيدا کنی.

ساعتو نگاه کردم ۱۲ بود. زنگ زدم موبايلش : دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. زنگ زدم خونشون مامانش برداشت قطع کردم.بارون خيلی شديد بود خيس خيس شده بودم.بغض گلومو گرفته بود.ساعت شد۱۲:۳۰ نيومد!  ی پسره که اونم دوستش نيومده بود. خنديد وگفت گور بابا جفتشون بيا با هم بريم خوش باشيم.

تو چشاش نگاه کردم. گفتم من...من دوستش دارم

بغضم ترکيد ديگه نتونستم اونجا بمونم انگار داشتم خفه می شدم. الان که اومدم ديدم شمارش رو نمايشگر خونه افتاده. نمی دونم چی شده.چرا نيومد.چرا بازم دلمو شکست و چرا من بازهم دوستش دارم.

لینک