می دانم...   

می دانم که نمی آيی!

می دانم٬ اما می مانم!

می مانم چشم به راه و منتظر!

 اگر هزار سال هم طول بکشد؛ می مانم!

می دانم که نمی آيی!

خدا مرا گواه است!

 چشم به راهی ام را!      وفاداريم را!     

دل شکستگی ام را!      دلتنگی ام را!      و صبوريم را!

گويی آزمونم تنها  همين است؟!:

عـــــشـــــق

چشم به راهم!

می دانم که نمی آيی!

می دانم که هرگز نمی آيی!

لینک