بغضم اگر بترکد...   

تنها اگر دمی کوتاه آيم از تکرار اين پيش پا افتاده ترين سخن که

ـ دوستت دارم ـ

چون تنديسی بی ثبات بر پايه ی ماسه به خاک در می غلتی

و پيش از آنکه لطمه ی درد در هم ات شکند

به سکوت می پيوندی

پس از تو چه خواهد ماند         چون من بگذرم؟

تعويذ ناگريز تو تنها تکرار     دوست می دارم      است؟

با اينهمه بغضم اگر بترکد...

ـ نه

پرّ کاهی برآب نخواهد رفت.

می دانم!

خداجونم نمی دونم چی داره به سرم مياد! فقط ۲ هفته وقت دارم. ۲ هفته. اگه بره شايد ديگه... نمی دونم. نمی دونم. فقط می دونم که کمکم می کنی.

لینک