گفتم : کجا؟ گفتا: به خون!   

گفتم: کجا؟گفتا: به خون! گفتم: چه وقت؟گفتا:کنون! گفتم:سبب؟گفتا: جنون!

 گفتم: مــروووو! خنديد و رفــت!

 

گفتم: که بود؟گفتا: که يار! گفتم: چه گفت؟گفتا:قرار! گفتم: چه زد؟ گفتا: شراب!

گفتم: بماااااان!  نشنيد و رفـــت!   

      

 آندم بريدم از زندگی دل                کآمد به مسخ شمر سيه دل               

     او می دويد و من می دويدم              او سوی مقتل؛ من سوی قاتل            

     او می نشست و من می نشستم        او روی سينه؛ من در مقابل              

    او می کشيد و من می کشيدم              او از کمر تير؛ من آه باطل            

              او می بريد و من می بريدم                

 او از حسين سر! من غير از او دل!

 ديگه فرصتی نمونده نازنين! نازتو  کم کن! دارم از صدا می افتم! کمکم کن٬ کمکم کن!خدايا کمکم کن!

لینک