فردا...   

امشب پيشت خواهم ماند! تا ستاره چتر زمين شود. عبور معلق بادها اگر مرا به آغوش تو نيندازد دست کم مرا از پيشت نخواهد برد. امشب بگذار خوب تماشايت کنم که

 فردا با غروب اولين ستاره چتر با هم بودنمان بسته خواهد شد!

خدا     خدا     خدا     خدا     خدا     خدا     خدا     خدا    

فردا    فردا    فردا     فردا    فردا     فردا    فردا

صبر     صبر     صبر    صبر    صبر    صبر   

لینک