يارب سببی ساز که يارم بسلامت...   

امشب می خوام برای تو يه فال حافظ بگيرم؛ اگر که خوب در نيومد به احترامت بميرم!

يارب سببی ساز که يارم بسلامـت                         باز آيد و برهاندم از بند ملامـت

 خاک ره آن يار سفر کرده بياريد                     تا چشم جهان بين کنمش جای اقامـت

فرياد که از شش جهنم راه به بستند          آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

      امروز که در دست توام مرحمتی کن    

  فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت 

ای آنکه به تقرير و بيان دم زنی از عشق               ما با تو نداريم سخن خير و سلامت

 درويش مکن ناله ز شمشير احبـا                        کاين طايفه از کشته ستانندغرامت

در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی                 بر می شکند گوشه محراب امامت

 حاشا که من از جور و جفای تو بنالم              بيداد لطيفان همه لطف است و کرامت

کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ                    پيوسته شد اين سلسله تا روز قيامت

در اين بازار داغ نااميدی تورا باور کنم با چه اميدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کی باور می کنه که بعد از برگشتنش بياد سراغ من!؟؟!

لینک