به نگاهم نگاه کن...   

موی سپيد و بخت سياهم نگاه کن          سوز مرا به شعله آهم نگاه کن

شاهم ولی به ملک بلا با سپاه غم       ملکم ببين و خيل سپاهم نگاه کن

گفتی مرا که شام تو چون بگذرد به هجر؟         شام مرا ز روز سياهم نگاه کن

بر درد من زحالم اگر پی نمی بری         بر گريه های گاه به گاهم نگاه کن

تا صد سخن به نيم نگه باز گويمت          نازآفرين من! به نگاهم نگاه کن

لینک