دل اگر دل باشد...   

ميان ماندن و نماندن

فاصله تنها يک حرف ساده بود

از قول من به ياران بی امان بگو

دل اگر دل باشد

آب از آسياب علاقه اش نمی افتد!

لینک