اگه تو رو داشته باشم...   

وقتي مياي صداي پات     از همه جاده ها مياد
انگار نه از يه شهر دور     كه از همه دنيا مياد
تا وقتي كه در واميشه      لحظه ي ديدن مي رسه
هرچي كه جاده اس رو زمين    به سينه ي من مي رسه 

 آه ...
اي كه تويي همه كسم
بي تو مي گيره نفسم
اگه تو رو داشته باشم
به هرچي مي خوام مي رسم
به هرچي مي خوام مي رسم


وقتي تو نيستي قلبمو     واسه كي تكرار بكنم ؟
گل هاي خواب آلوده رو      واسه كي بيداربكنم ؟
واسه كبوتراي عشق      دست كي دونه بپاشه
مگه تن من مي تونه      بدون تو زنده باشه

اي كه تويي همه كسم
بي تو مي گيره نفسم
اگه تو رو داشته باشم
به هرچي مي خوام مي رسم
به هرچي مي خوام مي رسم


عزيزترين سوغاتيه      غبار پيراهن تو
عمر دوباره ي منه     ديدن و بوييدن تو
نه من تو رو واسه خودم      نه از سر هوس مي خوام
عمر دوباره ي مني
تو رو واسه نفس مي خوام

لینک