پروردگاراااااااااااااااااااا   

پــــــــــروردگـــــــــارا

به من :

آرامـش ده

تا بپذيرم آنچه را که نمی توانم تغيير دهم

دليـــری ده

تا تغيير دهم آنچه را که می توانم تغيير دهم

بيـنـش ده

تا تفاوت اين دو را بدانم

مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنيا و مردم آن  مطابق ميل من رفتار کنند

آرامش ده      آرامش ده       آرامش ده      آرامش ده      آرامش ده      آرامش ده      آرامش ده       آرامش ده      آرامش ده      آرامش ده       آرامش ده  

لینک