تنها و منتظر   

در شهر شايد خيابانی          در خيابان شايد خانه ای          در خانه شايد اتاقی است    

و دختری نشسته در اين اتاق     در تاريکی نشسته و گريه می کند      

برای کسی که به او دل بسته است     کسی که رفته و فراموش کرده که او آنجاست    

تنها و منتطر

لینک